10-07-2019 – Maaisel dat is gecomposteerd of gefermenteerd moet onder de Vrijstellingsregeling Plantenresten vallen. Bovendien zouden deze bodemverbeteraars als aparte categorie in de Meststoffenwet moeten worden opgenomen. Daarvoor pleit de Biomassa Alliantie, uit oogpunt van een vitale bodem en een circulaire economie. Zij schreven een pamflet met hun oproep én argumenten. Download pamflet…

2020-11-16T18:34:51+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel|

Begin februari 2019 stemde de Ministerraad in met het Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023. In dit programma wordt Circulair Terreinbeheer genoemd als één van de projecten die bijdragen aan de ‘optimale verwaarding van biomassa’.

Met het uitvoeringsprogramma geven het kabinet en de deelnemende partijen aan het grondstoffenakkoord vorm aan de transitie naar een circulaire economie. De concrete acties en projecten maken tastbaar op welke manier dit gebeurt. […]

2020-11-16T18:39:46+01:00Categorieën: Beleid, Maaisel, Programma CT|

Het Kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer werkt aan een breed gedragen standpunt over de recent aangepaste Vrijstellingsregeling voor Plantenresten. Dit om het werken vanuit de kleine kringloop in de praktijk beter mogelijk te maken.

Per januari 2019 is de herziene Vrijstellingsregeling voor Plantenresten in werking getreden. De grootste winst zit ‘m in de verruiming van de transportafstand waarop het maaisel vervoerd […]

2020-11-16T18:40:44+01:00Categorieën: Beleid, Maaisel, Programma CT|

19-11-2018 – Wat betekenen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie voor organisaties? En hoe kunnen medewerkers zelf bijdragen aan de transitie? In de middag van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ formuleerden de deelnemers concrete tips en acties om een stap verder te zetten op weg naar circulair terreinbeheer.

Vijf groepen van de in totaal 60 deelnemers discussieerden over de betekenis […]

2021-01-27T12:47:00+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

19-11-2018 –  Toon voordelen van circulair terreinbeheer aan met een verdienmodel. Betrek de burger en realiseer een goede kwaliteitsborging. Besteed meer aandacht aan de waarde van organische stof voor bodemverbetering én koolstofopslag. Dit zijn enkele aanbevelingen die naar kwamen uit de praktijkgerichte sessies, die plaatsvonden in de ochtend van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Een impressie werd vastgelegd op film.

In de […]

2021-01-27T12:47:08+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Maaisel, Programma CT|

30-11-2018 – Het kernteam CT werkt aan het opstellen van een gedragen checklist voor het borgen van de kwaliteit van maaisel tot product. Om daarvoor input van verschillende ketenpartners te krijgen worden enkele pilots bezocht. Op vrijdagochtend 30 november was de pilot OMAB in het Overijsselse Vechtdal aan de beurt.

De pilot OMAB staat voor ‘Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar’. De pilot komt voort […]

2021-01-27T12:47:45+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Maaisel|

Per 1 januari 2019 treedt de gewijzigde Vrijstellingsregeling plantenresten in werking. De gewijzigde regeling hanteert iets andere definities en vergroot bovendien de afstand waarover maaisel mag worden vervoerd van 1 tot 5 kilometer.

De gewijzigde regeling omschrijft bermmaaisel als: natuurlijk materiaal van in hoofdzaak plantaardige herkomst dat vrijkomt bij het maaien van grazige kruidenvegetaties, groeiend op wegbermen, langs of in watergangen en op […]

2020-09-13T20:54:37+02:00Categorieën: Beleid, Maaisel|

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer.

Het nieuwe magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Hierin worden drie actielijnen benoemd die een relatie hebben met circulair terreinbeheer: het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde […]

Op 19 november 2018 vindt de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ plaats van het programma Circulair Terreinbeheer op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Geïnteresseerd? Meld u snel aan!

In de ochtend vinden twee rondes van praktijkgerichte werksessie plaats. Hierin wisselen partijen die betrokken zijn bij circulair terreinbeheer ideeën en kennis uit over organische stof, de kleine kringloop, wormencompostering, mogelijkheden van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, […]

2020-09-13T20:59:29+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Maaisel, Programma CT|

Nederlandse Waterschappen zijn op zoek naar ondernemers met circulaire oplossingen! Heb jij een innovatief idee of product dat oeverafkalving voorkomt of waar je biomassa afkomstig uit oevers in kunt verwerken? Lees hier meer over de 2 challenges en schrijf je in vóór 10 augustus om kans te maken op een deel van het totale investeringsbedrag van €80.000!

[…]

2020-09-13T21:03:32+02:00Categorieën: Biobased producten, Maaisel|
Ga naar de bovenkant