Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is opgezet om te bevorderen dat grondstoffen die vrijkomen bij terrein- en waterbeheer hoogwaardig worden benut. Het programma is een initiatief van de Biomassa Alliantie. Deze heeft tot doel om de transitie naar het circulair benutten van groene reststromen te versnellen.

In het programma CT staat de praktijk centraal. Het programma bouwt voort op de ervaring die enkele ‘koplopers’ opdeden in onder andere de pilots OMABOrganische stof tot nadenken en Kleine kringloop Brabant. Deze en andere pilots vormen voor ons de ‘kiemen’ van het programma. Daarbij brengen we de kansen en belemmeringen die naar voren komen en de kennis die wordt opgedaan in verbinding met het beleid. Op die manier willen we circulair terreinbeheer uit de pilotsfeer tillen, zodat het kan uitgroeien tot een gangbare werkwijze.

Toelichting op de figuur

De pilots vormen de kern van het programma CT. De ervaringen en opgedane kennis worden gedeeld in de kernteams Maaisel en Grond/ sediment. De kernteams brengen de kennis verder via brede bijeenkomsten voor het hele netwerk en geven richting aan het programma CT. Het kernteam Organische Stadsstromen bevindt zich nog in de opstartfase.

Het Transitieteam verzamelt de praktijkinformatie over alle grondstofstromen en zet zich in om een beweging op gang te krijgen. Alle leden van het transitieteam zitten ook in een of meerdere kernteams.

In het Overleg CT-Beleidsontwikkeling spreekt het programma CT met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries. Vanuit de kansen en belemmeringen die volgen uit de praktijk wordt gewerkt aan nieuw beleid. Ook het juridisch soepeler laten verlopen van de huidige pilots vormt een aandachtspunt.

De Ambassadeursgroep bestaat uit bestuurders die hun ervaring en netwerk inzetten om CT verder te brengen.

Kernteam Maaisel

Kernteam Maaisel

In het Kernteam Maaisel en blad werken organisaties samen aan het benutten van maaisel als waardevolle grondstof. Daarbij staat het verbeteren van de bodem in landbouwgebieden voorop. Het kernteam richt zich onder andere op het aanpakken van belemmeringen, kwaliteitsborging, ecologisch bermbeheer, het sluiten van kringlopen en koppeling met de CO2-discussie. Het team zoekt daarbij aansluiting bij de Klimaatagenda, Koolstofcertificatie en Kringlooplandbouw.

De focus van het kernteam ligt bij:

  • Het faciliteren van pilots

  • Strategische beleidsbeïnvloeding

  • Uitvoeren van het Kennisprogramma voor de ontwikkeling en onderbouwing van beleid

  • Het stimuleren van het gebruik van de Checklist Maaisel als bodemverbeteraar

  • Het delen van ervaringen en kennis

Kernteam Grond en Sediment

Kernteam Grond en Sediment

Het kernteam heeft de ambitie om stromen vruchtbare grond en sediment zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. We willen zoveel mogelijk waarde behouden voor de toekomst en dus voorkomen dat deze stromen worden ‘weggewerkt’ door ze te begraven of in diepe plassen te storten. Een voorbeeld van een hoogwaardige toepassing is het verbeteren van schrale zandbodems of dalende veenbodems met kleiig materiaal.

Voor het zo hoogwaardig mogelijk toepassen van grond en sediment is kennis nodig over de kwaliteit van het materiaal en over de ‘behoeften’ van bepaalde bodems.

Om kennis en ervaring op te doen is ruimte nodig voor het uitvoeren van pilots. De uitvoerders van de pilots krijgen daarmee de kans om mogelijkheden te demonstreren, waarbij wetenschappers de effecten kunnen evalueren. Op die manier kan er worden gewerkt aan de opbouw van kennis en het onderbouwen van (nieuw) beleid.

De focus van het kernteam ligt bij:

  • Het verbinden van partijen (samen ontdekken, leren en doen)

  • Het maken van een ander afwegingskader (o.a. voor chemie/milieu), dat aansluit bij de gedachte van de Omgevingswet

  • Het kunnen legitimeren van het gebruik van grond/ sediment, om toepassingen mogelijk te maken

  • Zorgen wegnemen

  • Erkenning krijgen van deze werkwijze om CO2 equivalenten in de bodem vast te leggen