Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) levert een bijdrage aan de volgende beleidsdoelstellingen:

Water en Bodem Sturend (zie kamerbrief)

Sinds 2022 heeft de Nederlandse overheid een nieuw uitgangspunt voor de inrichting van het land: water en bodem sturend. Het hoofddoel is om de basis van ons natuurlijke systeem te behouden en te herstellen. Volgens de beleidsbrief is behoud van waardevolle bodems en hoogwaardig hergebruik van grond één van de manieren om dat te bereiken.

De implementatie van dit beleid gaat niet vanzelf, daar is sturing en regie voor nodig, maar ook kennisontwikkeling, capaciteit, innovatie en communicatie. Dat vraagt om samenwerking, tussen de ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere ketenpartners. De kennis en ervaring van Circulair Terreinbeheer op het snijvlak van beleid, kennis én praktijk geeft hieraan een impuls. Lees het artikel  ‘Bodem als basis in beleid’ (CT-magazine, 2024).

Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) levert een bijdrage aan de volgende beleidsdoelstellingen:

Circulaire Economie (zie site Rijksoverheid)

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, financiële instellingen en  andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. Eén van de manieren om dit te bereiken is het gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen voor duurzame producten.

Het programma CT richt zich op het in korte kringlopen toepassen van hernieuwbare grondstoffen (zoals maaisel, blad en sediment) voor bodemverbetering of biobased producten. Daarbij stimuleren wij het werken en denken in ketens, waarin alle partijen eigenaarschap nemen voor een hoge kwaliteit van het (eind)product.

Klimaatakkoord (zie site)

Eén van de ambities van de ondertekenaars van het Klimaatakkoord is in 2030 een extra vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar te realiseren op basis van de huidige circa 1,85 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. Dit realiseren partijen door een toename van het organische stofgehalte en een verminderde vorming van lachgas in deze bodems. Hiervoor is een integrale aanpak (‘duurzaam bodembeheer’) vereist, omdat zaken als organische stofgehalte, bodemleven en bodemverdichting onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Voor het verhogen van het koolstofgehalte van de bodem op bouwland wordt de inzet van bodemverbeteraars één van de  maatregelen genoemd (bron: Klimaatakkoord, hoofdstuk Landbouw en Landgebruik).

Het benutten van maaisel of blad als bodemverbeteraar of biobased product zorgt voor de vastlegging van CO2. Het programma CT helpt om dit eenvoudiger mogelijk te maken, zodat dit overal in Nederland kan worden toegepast.

Kringlooplandbouw (zie LNV visie Waardevol en verbonden)

De inzet van het kabinet is dat kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 op een zo laag mogelijk – nationaal of internationaal – schaalniveau zijn gesloten en dat Nederland koploper is in kringlooplandbouw.  Het motto is: lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat moet. Groene reststromen worden opnieuw benut of verwerkt tot nieuwe (hulp)producten.

Kringlopen zo klein als mogelijk en zo groot als nodig: dat is precies waar het programma CT zich sterk voor maakt. Er is lokaal veel vraag naar grondstoffen zoals maaisel, blad en sediment.

Duurzaam bodembeheer (zie LNV visie Waardevol en verbonden)

De bodem vormt de basis van kringlooplandbouw. Bodembeheer is een zaak van wederkerigheid: de mens onttrekt mineralen en water aan de bodem voor productie en voedt de bodem met organisch materiaal, water en voedingsstoffen.

Circulair Terreinbeheer zet zich niet alleen in voor het behouden van de kwaliteit van de bodems in Nederland, maar vooral voor het verbeteren ervan.

Biodiversiteit (zie LNV visie Nederland Natuurpositief en visie Waardevol en verbonden)

De wereldwijde biodiversiteit neemt in een ongekend tempo af. Dat vormt een bedreiging van de natuur én van ons welzijn. Nederland werkt op verschillende manieren aan het herstel van de biodiversiteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het beschermen van de natuur én door het beter verbinden van landbouw en natuur. Hierbij vormt de biodiversiteit van de bodem een belangrijk thema. In één handje gezonde bodem leven meer ‘bodembewoners’ dan het totale aantal mensen op aarde. Deze organismen leveren tal van diensten. Ze maken bijvoorbeeld voedingsstoffen vrij en helpen planten bij de opname hiervan, dragen bij aan het voorkomen van ziekten en plagen en zorgen voor een betere bodemstructuur.

Bodemverbeteraars zoals compost en bokashi stimuleren en herstellen de bodemdiversiteit. Voor het programma CT vormen deze dan ook een zeer hoogwaardige toepassing van natuurlijke grondstoffen