Publicaties2021-03-08T16:06:01+01:00

Publicaties van het Programma CT

Publicaties van partners van het Programma CT

Auteur Titel Jaartal Korte omschrijving Uitgevoerd door In opdracht van
Sloot, M. van der, G.B. de Deyn, J. Limpens en D. Kleijn Bodem als basis - onderzoek naar inzet van bermmaaisel als bodemverbeteraar in zandige akkers 2023 Rapport met resultaten van promotieonderzoek. Hoofddoel: onderzoeken van de werking en de potentiële voordelen en risico’s van het gebruik van bermmaaisel als bodemverbeteraar in akkers op zandige bodems.
Maartje van der Sloot, Wageningen University & Research
Spijker, J.H, J.P. van 't Hull, G.W. Korthals, P. Brinkman, V. Kurm, R.P.J.J. Rietra en P.F.A.M. Romkens Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarraportage 2022 2023 Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarrapportage 2022 Wageningen University Research Programma Circulair Terreinbeheer, ministerie van LNV
Spijker, J.H, G.W. Korthals, R.P.J.J. Rietra, P.F.A.M. Romkens, L. Timmermans en J.H.M. Visser Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarraportage 2021 2022 Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarrapportage 2021 Wageningen University & Research Programma Circulair Terreinbeheer, ministerie van LNV
Iepema, G, Elferink, E. en M. Jelsma Resultaten onderzoek bokashi 2021 Dit rapport bevat de resultaten van onderzoeksgegevens van een 3-jarige veldproef
met bokashi in het noorden van Friesland
Hogeschool Van Hall Larenstein
Hermans, Ronald Kwaliteitsanalyse van berm- en natuurmaaisel met het oog op raffinage en verdere valorisatie 2021 Dit rapport beschrijft de kwaliteit van berm- en natuurmaaisel, opgesplitst naar maaisel langs de bermen van (snel)wegen en maaisel langs waterlopen Eurofins Agro Natuurinvest
Berendsen, J. en Ruud van Uffelen Sediment verbetert zandgrond 2020 Dit rapport geeft inzicht in de waarde van sediment voor de verbetering van zandige landbouwbodems en in benodigdheden voor toepassing in de praktijk. Hiertoe is onderzoek uitgevoerd bij een pilot van Proefboerderij De Marke. Geonomix
Romkens, P, Rietra, R. en Spijker, J. Aanzet Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer 2020 Literatuuronderzoek naar landbouwkundig relevante eigenschappen van maaisel, bokashi en compost Wageningen University & Research Programma Circulair Terreinbeheer
Verbeteren van zandbodem met kleigrond 2019 Brochure over een uniek landbouwexperiment in het Gelderse Hengelo. Hierbij word onderzocht wat het effect is van het verrijken van zand met drie soorten klei. Het experiment gaat gepaard met wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek op percelen van deelnemende boeren. Provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV en proefboerderij De Marke van Wageningen Livestock Research
Lieten, S.H. & L. van Scholl Menukaart voor beoordeling hoogwaardig hergebruik grond en bagger 2019 Stappenplan waarmee ketenspelers op objectieve wijze kunnen beoordelen wat de milieu- en landbouwkundige waarde is van bagger en grondstromen en voor welke functie deze kunnen worden toegepast. Witteveen+Bos Rijkswaterstaat
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Klei in veen: doorontwikkeling van een oud principe 2018 Brochure over de kansen, voorwaarden en consequenties van het gebruik van klei voor veenbehoud VIC, Royal HaskoningDHV en Louis Bolk Instituut
Berendsen, J. & M. Nijboer Herbestemmen van gezonde bovengrond in Gelderland 2017 Verkenning van maatschappelijke kosten en baten voor de transplantatie van 500.000 m3 vruchtbare grond of baggerspecie die vrijkomt bij werken uit bijvoorbeeld uiterwaarden, rivieren, weilanden of bouwland Royal HaskoningDHV Provincie Gelderland
Ga naar de bovenkant