In het Kernteam Maaisel en blad werken organisaties samen aan het benutten van maaisel als waardevolle grondstof. Daarbij staat het verbeteren van de bodem in landbouwgebieden voorop. Het kernteam richt zich onder andere op het aanpakken van belemmeringen, kwaliteitsborging, ecologisch bermbeheer, het sluiten van kringlopen en koppeling met de CO2-discussie. Het team zoekt daarbij aansluiting bij de Klimaatagenda, Koolstofcertificatie en Kringlooplandbouw.

De focus van het kernteam ligt komend jaar bij:

  • Het faciliteren van pilots

  • Strategische beleidsbeïnvloeding

  • Uitvoeren van het Kennisprogramma voor de ontwikkeling en onderbouwing van beleid

  • Het stimuleren van het gebruik van de Checklist Maaisel als bodemverbeteraar

  • Het delen van ervaringen en kennis

Hier volgen logo’s van de organisaties van de kernteamleden (in plaats van deze figuur)

Over maaisel en blad als natuurlijke grondstof

Maaisel en blad als natuurlijke grondstoffen

Elk jaar komen er bij het terrein- en waterbeheer in Nederland grote hoeveelheden maaisel en blad vrij. In de circulaire economie beschouwen we deze ‘oogst’ als een verzameling van waardevolle componenten, zoals vezels, suikers, koolhydraten, eiwitten, oliën en lignine. Deze bestaan op hun beurt uit basiselementen, zoals koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof, fosfor en een aantal micronutriënten. De precieze samenstelling en kwaliteit van de oogst bepaalt voor welke toepassingen deze kan worden gebruikt.

Inmiddels zijn maaisel en blad in tal van pilots succesvol toegepast als waardevolle grondstoffen voor bodemverbetering en biobased producten. Maar ondanks de voordelen, hebben de stakeholders te maken met enkele knellende regels.
Daardoor blijven veel projecten in de ‘pilotsfeer hangen’ en kan circulair terreinbeheer niet uitgroeien naar het ‘nieuwe normaal’.

Deze infographic brengt het te doorlopen proces ‘van oogst tot toepassing’ in beeld. In de figuur zijn belemmeringen weergegeven in de vorm van ‘punaises in de schoen’: je kunt er mee doorlopen maar het doet wel pijn. Ook legt de infographic de nadruk op kwaliteitsborging. Immers: we willen dat het toepassen van maaisel een positief effect heeft op de milieudoelstellingen en op de kwaliteitseisen van de gebruiker.

Actueel

Meest recent geplaatste Pilots Maaisel en blad. Meer pilots over deze grondstoffen zijn te selecteren op de pagina Pilots.

Relevante berichten Maaisel/blad