De waarde van maaisel

Maaisel: een waardevolle grondstof

Elk jaar komen er bij het terrein- en waterbeheer in Nederland grote hoeveelheden ‘maaisel’ vrij. Dit vormt een waardevolle grondstof voor bodemverbetering en biobased producten.

Ondanks de waarde van maaisel, wordt het nog vaak als afvalstof beschouwd. Dit is een uitvloeisel van de jaren ’80 van de vorige eeuw, toen veel maaisel vervuild was door de industriële ontwikkeling. Om de schadelijke effecten van de consumptiemaatschappij op het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, werd wet- en regelgeving opgesteld voor het ontdoen en verwerken van afval en reststromen. In dat kader werd er ook regelgeving opgesteld voor de opslag, het transport en de verwerking van maaisel.

Mede dankzij de milieuwetgeving en dankzij schonere auto’s en industrieën is anno 2017 meer dan 90% van het maaisel schoon en van goede kwaliteit. De partners van de Biomassa Alliantie vinden het dan ook tijd om maaisel te bestempelen en benutten als waardevolle grondstof en zoveel mogelijk waarde te creëren.

Maaisel voor bodemverbetering en biobased producten

Maaisel voor bodemverbetering

Maaisel draagt bij aan het vergroten van het organisch stofgehalte van de bodem. Het kan daarvoor rechtstreeks worden ondergewerkt op het land of eerst worden verwerkt tot bijvoorbeeld compost of bokashi.  Dit heeft onder andere de volgende voordelen:

  • Het verhogen van het vasthoudend vermogen van de bodem (een betere ‘sponswerking’). Hierdoor worden nutriënten beter vastgehouden en nemen piekafvoeren af . Voor de agrarische bedrijfsvoering heeft dat als voordelen dat er minder verslemping en verdichting van de bodem optreedt, er minder kans is op droogteschade, ziektes van gewassen verminderen en er door deze factoren een hogere opbrengst kan worden

  • Meer bodemleven en een betere bodemstructuur;

  • Afname van de CO2 emissie doordat er via het maaisel CO2 in de bodem wordt opgeslagen. Verder bespaart het in de nabije omgeving verwerken van maaisel transport en daarmee CO2-emissie.

  • Positieve effecten voor de biodiversiteit. Het afvoeren van maaisel (en het dus niet zoals vaak gebeurt laten liggen) zorgt voor verschraling van de bodem en een rijkere flora en fauna.

Hoeveel organische stof een bodem nodig heeft verschilt per situatie. Het is maatwerk om een bodemverbeteraar te produceren die een bodem op een specifiek perceel nodig heeft.  Verder is een bodem niet in één klap verbeterd, het is een kwestie van lange adem voordat de resultaten zichtbaar worden.

Maaisel voor biobased producten

Maaisel levert waardevolle vezels voor biobased (half)producten zoals:

  • Papier, karton, verpakkingsmaterialen

  • Biocomposiet voor onder andere bermpaaltjes, peilschalen, beschoeiingen en picknickbanken

Ketenbenadering

Zodra maaisel wordt gebruikt als grondstof krijgt het marktwaarde. Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de producteisen.

Het te doorlopen proces is weergegeven in een infographic, die wordt gebruikt om het gesprek hierover aan te gaan met de verschillende partners. Hierin staan belemmeringen getekend in de vorm van ‘punaises in de schoen’ : je kunt er wel mee doorlopen maar het doet wel pijn. Ook legt de infographic de nadruk op kwaliteitscontroles. Immers: het toepassen van maaisel mag geen nadelig effect hebben op de milieudoelstellingen en op de kwaliteitseisen van de gebruiker.

Infographic over het gebruik van maaisel

De waardeketen van maaisel