Grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van watergangen en terreinen hoogwaardig benutten voor diverse toepassingen.
Niet alleen in pilots, maar als ‘het nieuwe normaal.’
Dat is de ambitie van het programma Circulair Terreinbeheer.

 

In het programma CT werken organisaties samen aan het verwezenlijken van deze ambitie.
Daarvoor delen we kennis en ervaringen uit pilots en brengen deze in verbinding met beleid
.

Over Circulair Terreinbeheer

Natuurlijk kapitaal!

Bij het beheer van watergangen en terreinen komen materialen vrij, zoals maaisel, blad, snoeisel, organische stadsstromen, grond en sediment. Bij circulair terreinbeheer beschouwen we deze materialen als uitstekende natuurlijke grondstoffen voor diverse toepassingen, zoals bodemverbetering en het maken van biobased producten.

De voordelen van het benutten van deze grondstoffen zijn groot. Het voorkomt het gebruik van eindige bronnen en verhoogt – bij toepassing voor bodemverbetering – de kwaliteit van verschraalde, verdroogde, verzakte en verslempte bodems in Nederland.

Een vitale bodem met een rijk bodemleven vormt de basis van ons bestaan!

Het circulair beheren van terreinen sluit aan bij de transitie naar kringlooplandbouw en naar een circulaire economie. Natuurlijke grondstoffen worden lang en hoogwaardig in de keten gehouden en het ontstaan van afval wordt tot een minimum beperkt. In een circulaire economie wordt geredeneerd vanuit de waarde van ‘natuurlijk kapitaal’ en is Nederland een goed rentmeester van de aarde.

Het programma Circulair Terreinbeheer is een programma van de Biomassa Alliantie. Ook deelnemen? Nieuwe partners zijn van harte welkom! Door met elkaar een netwerk op te bouwen helpen we elkaar. Samen kunnen we de transitie versnellen!

Recent toegevoegd

Notitie route ‘gebruik’

Wil je als lokale overheid je eigen maaisel of blad  zien en behandelen als grondstof voor compost? Lees dan de notitie over de Route Gebruik, die het programma Circulair Terreinbeheer heeft uitgebracht. [...]

Bodem als basis in beleid

Bodem als basis in beleid Sinds 2022 heeft de Nederlandse overheid een nieuw uitgangspunt voor de Maar: hoe zorgen we ervoor dat dit echt wordt gerealiseerd?inrichting van het land: water en bodem [...]

Regie op grondstromen in projecten

Regie op grondstromen in projecten Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland ontwikkelden samen het Systeem Dynamische Model Grondstromen om grond en sediment die bij projecten vrijkomt hoogwaardig te gebruiken. Lees het artikel... [...]