Biomassa heeft zich in verschillende projecten bewezen als een waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Het blijkt dat het materiaal waardevolle vezels levert voor producten of kan worden benut om de bodem te verbeteren. Biomassa helpt om het organisch stofgehalte van de bodem te vergroten, met als voordeel dat de beschikbaarheid van nutriënten van de bodem toeneemt, er meer water kan worden geborgen en er CO2 in de bodem wordt opgeslagen.

En het aantal pilots en projecten groeit nog steeds.

Pilots Circulair Terreinbeheer

Een permanente concept-checklist en een wetenschappelijk onderbouwd kennisprogramma geven de kwaliteitsborging rond circulair gebruik van maaisel een nieuwe impuls. SMK (Stichting Milieukeur), Wageningen Universiteit (WUR) en het programma Circulair Terreinbeheer over bouwen aan vertrouwen in natuurlijke kringlopen. Download artikel

In 2018 sloot het Utrechts Landschap zich als eerste provinciale landschap aan bij de Biomassa Alliantie. Het doel: een bijdrage te leveren aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Ook wil de stichting leren van de door de alliantie opgedane ervaring. Op de vliegbasis Soesterberg vindt een eerste pilot plaats met circulair terreinbeheer. Download artikel

In de visie van de rijksoverheid is Nederland in 2030 koploper kringlooplandbouw: een landbouw waarbij niets verspild wordt en waar
reststromen maximaal worden ingezet. AgroProeftuin de Peel is aangewezen als experimenteergebied. Duurzaam bodembeheer vormt één van de speerpunten. Download artikel

De kwaliteit van het maaisel bepaalt hoe het materiaal kan worden toegepast: als bodemverbeteraar of als grondstof voor biobased producten. Maar hoe weet een beheerder nou wat ‘ie heeft? In Overijssel gaan ze maaien op basis van kwaliteitskaarten. Wordt dat de nieuwe trend? Download artikel

Door uitvoering van een kleinschalige Bokashi-proef met bermmaaisel went het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een nieuwe rol als duurzame terreinbeheerder. Programmamanager duurzaamheid Sander Hoogewoning over een kleine proef met grote potentie. Download artikel

Zout slib uit de Eems-Dollard lijkt bruikbaar om de kwaliteit van suikerbietenakkers te verbeteren. Dat zegt Daniel Tangerman van Groningen Seaports. De resultaten van de eerste proeven blijken veelbelovend, maar er is nog meer onderzoek nodig. Download artikel

In het Gelderse Hengelo vindt een uniek landbouwexperiment plaats. Hierbij word onderzocht wat het effect is van het verrijken van zand met drie soorten klei. Het experiment gaat gepaard met wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek op percelen van deelnemende boeren. Download de brochure…

Als het aan bio-landbouw ingenieur Edgar van Groningen ligt, komt er in iedere stad een eigen wormenboerderij. “Daarmee wordt
kringlooplandbouw ook in een stedelijke omgeving mogelijk.” Lees meer

In twintig natuurgebieden in Overijssel worden maatregelen genomen om de natuurwaarden te herstellen en te versterken. Hoe kan je omgaan met de enorme stromen organisch materiaal die daarbij vrijkomen? Lees meer

Hoe boer je op veen? In Zuid-Holland worden proeven gedaan met peilgestuurde drainage. Daarmee kunnen boeren zelf het grondwater sturen op hun percelen om verdere bodemdaling tegen te gaan. Lees meer

Melkveehouder Brunia ontwikkelt een eigen methode om de bodem te voeden. Daarvoor spiekt hij voortdurend bij de natuur, een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Hoe werkt het principe? Lees meer

De productie van biobased dozen, tegels of planken bleef lang te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken. Maar daar gaat het
Grondstoffen Collectief Almere wat aan doen. Lees meer

Het bedrijf CupCompost op Terschelling maakt CMC-compost van organisch materiaal en past dat sinds 2007 toe op de eigen weidegronden. “De bodem wemelt van het leven en dat uit zich in een explosieve ontwikkeling van het aantal weidevogels”, aldus Rinske Cupido, een van de eigenaren van het bedrijf en bovendien melkveehouder. Lees meer over de CMC composteermethode op Terschelling.

Schoon en onverdacht maaisel dat wordt geoogst bij het reguliere terreinbeheer en slootonderhoud transporteren naar lokale boeren, die het materiaal onderwerken als bodemverbeteraar. Voor Waterschap De Dommel is dat eigenlijk geen pilot meer, maar gangbare praktijk. Lees meer over de Kleine kringloop Brabant.

In de regio Haarloseveld en Olden Eibergen gebruiken boeren de biomassa die geoogst wordt bij het onderhoud aan bermen, sloten en landschap om het organische stofgehalte van hun schrale bouwland te verhogen. Dat is goed voor de agrarische productiviteit en voor de kwaliteit van het drinkwater dat er wordt gewonnen. Lees meer over de pilot Haarloseveld en Olden Eibergen.

Kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Dat is de ambitie van het samenwerkingsproject ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’. De pilot ‘slootmaaisel als bodemverbeteraar’ vormt hiervan een onderdeel. Lees meer over de pilot Vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers.

Het (sloot)maaisel dat geoogst wordt bij het beheer van de watergangen inzetten om het organische stofgehalte van aangrenzende akkers op te krikken. Dat is de kern van deze pilot. Leer meer hierover in de bron van organische stof voor bouwlanden in de Achterhoek.

Zijn organische reststromen die ingezameld worden bij het beheer van water en land bruikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied te compenseren, en kunnen deze tegelijkertijd dienen als bodemverbeteraar? Samen met het Hoogheemraadschap en lokale boeren voert het bedrijf Topsurf Nederland een proef uit in de Krimpenerwaard.

“Een structureel en duurzaam systeem, waarbij organisch materiaal rechtstreeks aan de boer wordt geleverd voor bodemverbetering, met zo min mogelijk tussenstappen.’’ Als dat lukt, is de pilot OMAB geslaagd, volgens projectleider Anet Bovendeert van de Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke. Leer meer over de pilot OMAB Overijssel.

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland laten er geen gras over groeien: bermmaaisel moet snel hoogwaardig worden benut. Agrariërs onderzoeken daartoe drie jaar lang of bermmaaisel inderdaad helpt om de bodem – en daarmee de gewassen – beter te voeden. Leer meer over deze pilot in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

Hoe kunnen we op termijn al het maaisel hoogwaardig benutten als bodemverbeteraar in de landbouw, voor meer waterbergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen? Leer meer over deze pilot van Waterschap Vechtstromen in de Regge en Bornsebeek.

Pieren zetten organisch afval om in humus. Juist daarvan is er een tekort in veel verarmde Nederlandse landbouwgronden. In Winterswijk worden er daarom pilots uitgevoerd om te leren hoe je het beste wormencompost kunt maken. Leer meer over deze pilot Wormencompost in Winterswijk.

Drie jaar geleden startte de gemeente Raalte een pilot met lokale toepassing van slootmaaisel, als bodemverbeteraar voor de landbouw. De pilot wordt inmiddels elk jaar verlengd, in afwachting van meer duidelijkheid. Leer meer over deze pilot in de Gemeente Raalte.

Maaisel uit het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt veelzijdig. Daarom wordt het in verschillende pilots getest. Want er is maaisel genoeg. De vraag is: welke kwaliteit maaisel is geschikt voor welke toepassing? En vervolgens: hoe zit het met de logistiek? Leer meer over deze pilot van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In september 2017 ging de eerste Bokashi-kuil in Oost Gelre weer open. In twee maanden tijd is 40 ton bermgras omgetoverd tot bodemverbeteraar voor de landbouw. Daarmee is de lokale koolstofkringloop weer gesloten. Lees meer over de pilot Groen Goed in Oost Gelre.

Hoogwaardig benutten van biomassa die geoogst wordt tijdens beheer en onderhoud. Dat blijkt een kwestie van techniek, logistiek én het organiseren van een biobased markt. Daarover gaat de pilot Van Berm tot Bladzijde.

Stel je voor: bermgras dat als vangrail weer in dezelfde wegberm belandt. Of lokaal bermgras dat later als oeverbeschoeiing in de sloot staat. Die gedachte past bij circulair terreinbeheer. Maar kan het ook? Lees meer hierover in de pilot Biobased producten.