19-11- 2018 – Tijdens de bijeenkomst ‘Transitie met Boerenverstand’ gingen Dirk-Siert Schoonman en Emmo Meijer in gesprek over transitie. Beiden zien kansen voor biomassa als hoogwaardige grondstof. Er is samenwerking en een brede blik nodig voor het (opnieuw) bouwen en sluiten van ketens. De kracht van het programma Circulair Terreinbeheer is dat het bottom-up initiatieven omarmt en die zijn essentieel voor bewustwording en gedragsverandering.

Welke rol speelt biomassa in de transitie?

Dirk-Siert Schoonman ((voorzitter van de ambassadeursgroep van de Biomassa Alliantie en bestuurder bij de Unie van Waterschappen): ‘’Ik merk dat er veel onderwerpen gelieerd zijn aan biomassa. Denk bijvoorbeeld aan de bodembrief van vorig jaar, de visie op kringlooplandbouw van minister Schouten en de urgentie van CO2 opslag. Het is een belangrijke vraag wat dit vergt van biomassa. Mede daarom is het zo belangrijk om reststromen, bijvoorbeeld van waterschappen, zo hoogwaardig mogelijk te benutten! Wat dat betreft is de biomassa alliantie goed op weg. De leden pakken samen projecten op en brengen circulair terreinbeheer tot leven. Maar er zijn ook knelpunten en die horen we in de ambassadeursgroep graag. We kunnen dan als bestuurders ons netwerk inzetten om te proberen een stap verder te komen.’’

Emmo Meier (boegbeeld van de topsector Chemie en voorzitter van het transitieteam ‘Biomassa en voedsel’): ‘’Biomassa is schaars. Ik ben dan ook een fervent tegenstander met het slepen met biomassa over de wereld. Je moet het regionaal inzetten en alleen in trajecten waar er sprake is van verwaarding van biomassa. Het gebruik van biomassa past binnen de overkoepelende transitie naar circulaire economie. Daarom kijk ik met enthousiasme naar de inzet van biomassa in lokale initiatieven. Circulair terrein maakt zichtbaar wat je doet:  je werkt aan bodemvruchtbaarheid en aan het behoud van onze bodemintegriteit. Dat is belangrijk want grote delen van onze bodem zijn uitgeput. Kijk maar naar Oost Brabant, waar intensieve grootschalige veehouderij heeft bijgedragen aan een slechte kwaliteit van bodem en water.

Welke stip aan de horizon zien jullie?

Emmo Meijer: ‘’Er wordt veel gesproken over klimaattransitie en energietransitie. Circulaire economie is de transitie waar alles in past. In een zo’n grote transitie , moeten we duidelijk maken en communiceren dat transitie niet zomaar gebeurt. Beleidsmakers extrapoleren vanuit de huidige situatie, maar je moet interpoleren vanuit een toekomstvisie. Die visie is nog niet helder. Ik pleit er dan ook voor dat er een toekomstbeeld wordt geschetst, waaraan je alle activiteiten kunt toetsen. Op die manier kan je ervoor waken dat je op korte termijn geen technocratische oplossingen kiest, die niet bijdragen aan een duurzame samenleving.

In de transitieagenda Biomassa en voedsel kiezen we voor robuuste opties, die altijd geldig zullen blijven voor zover je dat nu kunt zien. Soms kom je dan tot enkele opties die niet altijd politiek welgevallig zijn. Ik vind het belangrijk dat de burgers participeren en dat we geen zaken nastreven die alleen maar meer weerstand oproepen. Bij alles wat we doen moeten we de sociaal economische context meenemen.

Binnenkort komt de uitvoeringsagenda uit. Hierin worden tien concrete projecten benoemd. Ik kan melden dat ik gisteren nog moeite heb gedaan om circulair terreinbeheer hierbij te krijgen, zonder iets te beloven. Maar er is genoeg beweging. Vergeet niet: de transitie is van dezelfde magnitude als de industriële revolutie. Het loopt niet zomaar los. Je kan niet denken: ach 2050 is nog ver weg. Wat dan gerealiseerd moet worden, moet nu in de verf staan. Het gaat niet zozeer om onze welvaart, maar om ons welzijn!’’

Dirk-Siert Schoonman: ‘’Ik zie veel kansen voor de toekomst, die vragen om samenwerking en een brede blik. Wij zijn als waterschappen een functionele overheid; als bestuurders moeten we bespreken hoe we daarbij een wezenlijke rol kunnen spelen in de transitie en onze taakopvatting breed kunnen invullen. Ik zie een belangrijke rol voor biomassa als grondstof en die moeten we benutten! Het is belangrijk om de keten te sluiten en gezamenlijk maatschappelijke meerwaarde te creëren!‘’

Emmo Meijer vult aan: ‘’We moeten veel ketens opnieuw bouwen en tot een eerlijk verdienmodel voor de primaire sector komen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we als consumenten accepteren dat voedsel nu gewoon te goedkoop is.’’