Het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) en het Programma Circulair Terreinbeheer gaan samenwerken door kennis en ervaringen met nuttige toepassingen van sediment (slib) te delen en te verrijken. Het gaat om sediment dat als reststroom vrijkomt bij baggerwerkzaamheden.

Het gaat om sediment dat als reststroom vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. In beide programma’s werken Rijk en regio samen om nieuwe circulaire toepassingen van sediment te faciliteren in technische, juridische en financile zin. Het doel is het draagvlak voor succesvolle sediment-toepassingen te vergroten en deze opschalen naar gangbare praktijken.

Waddenslib

Een van die succesvolle toepassingen is de pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering. Groningen Seaports, een van de partners in het programma Eems-Dollard 2050, nam in 2015 het initiatief voor dit proefproject. Hierbij werd jaarlijks een dun laagje baggerslib uit de Eemshaven op landbouwgronden in de Veenkoloniën gebracht om deze gronden te verbeteren. De pilot is inmiddels afgerond. De boeren waaraan het slib is geleverd zijn enthousiast over het resultaat.

Opschaling

De pilot staat nu aan de vooravond van opschaling naar een brede toepassing in het noorden van het land. Beide programma’s zoeken samen naar oplossingen voor knelpunten bij het op grotere schaal toepassen van sediment (slib) ter verbetering van landbouwgrond. Ook gaan we ervaringen met het gebruik van sediment op landbouwbouwgrond uitwisselen en de opgedane kennis delen met relevante instanties.