2022-03 Eind 2020 startte Wageningen University & Research (WUR) de uitvoering van het Kennisprogramma CT. De resultaten van 2021 worden dit voorjaar gepubliceerd. Tijdens een overleg presenteerde WUR de belangrijkste bevindingen.

De presentatie vond plaats tijdens een overleg tussen het programma CT, het CT Kernteam Maaisel en Blad en de ministeries IenW en LNV. Allereerst werden de vragen toegelicht waarop een antwoord nodig is om tot nieuw beleid te komen (de zogenaamde RISMAN-vragen).

Daarna presenteerde WUR de aanpak van het – nog lopende – onderzoek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de analyse van bodemverbeteraars die worden gebruikt in de aangesloten pilots (maaisel, lokale bodemverbeteraars, bokashi van maaisel, bokashi van blad en bokashi-mengsel). Omdat voor veel van deze producten nog geen normen bestaan, wordt de kwaliteit van de toegepast bodemverbeteraars vergeleken met de eisen die worden gesteld aan Keurcompost. Daarnaast wordt bepaald welke effecten het toepassen van de bodemverbeteraars heeft op gewasopbrengst, het bodemleven en het milieu. Dit gebeurt via veldproeven op proeflocaties van WUR en via laboratoriumonderzoek.

Belangrijkste bevindingen

Uit de resultaten van het onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd blijkt dat het merendeel van de geanalyseerde bodemverbeteraars van goede kwaliteit was, wat betreft gehalten aan metalen, arseen, residuen van bestrijdingsmiddelen en overige organische microverontreinigingen (zoals PAK’s, minerale olie en PFAS). Van de enkele monsters die niet aan eisen voldeden waren de oorzaken veelal te verklaren door de herkomst van het maaisel en het blad.

Verder blijkt dat de bodemverbeteraars voor een (tijdelijke) verbetering van het bodemleven zorgden. Of het hier ook gaat om lange termijn effecten, zoals bijvoorbeeld de opbouw van (stabiele) organische stof en eventueel andere ecosysteemdiensten moet duidelijk worden uit meerjarige proeven. Wel leek het erop dat er bij het toepassen van bodemverbeteraars op één van de proefvelden (bij Lelystad, op klei) stikstof gebonden werd, waardoor de gewasproductie iets afnam.

Download hier de presentatie voor meer/ gedetailleerdere resultaten.