30-11-2018 – Het kernteam CT werkt aan het opstellen van een gedragen checklist voor het borgen van de kwaliteit van maaisel tot product. Om daarvoor input van verschillende ketenpartners te krijgen worden enkele pilots bezocht. Op vrijdagochtend 30 november was de pilot OMAB in het Overijsselse Vechtdal aan de beurt.

De pilot OMAB staat voor ‘Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar’. De pilot komt voort uit een boereninitiatief en richt zich op het maken van Bokashi en Bioterra compost [lees hier meer over de pilot].

Tijdens het overleg waren vertegenwoordigers van alle ketenpartners aanwezig: gemeenten, waterschappen, maaiers en agrariërs.  Met een groot vel papier op tafel bogen zij zich over het proces dat wordt doorlopen voordat de bodemverbeteraar op de akker wordt verwerkt. Belangrijkste vraag: welke kwaliteit is vereist voor elke ketenstap?

Deze methode bleek goed te werken en leverde veel begrip en inzichten op over de praktijk. Zo blijken de maaiers speciaal te zijn opgeleid om invasieve soorten te herkennen en halen zij de maaibalk omhoog als zij deze soorten tegenkomen. Ook bij zwerfafval hanteren ze deze methode.

Sommige gemeenten maken gebruik van speciale ‘clean teams’, die zwerfvuil opruimen. Maar wat niet mag worden vergeten: er is ook heel veel maaisel dat gewoon schoon is!

De ketenpartners vinden het dan ook belangrijk dat er aandacht is voor invasieve soorten in de checklist kwaliteitsborging. Hetzelfde geldt voor de mogelijke verspreiding van onkruidzaden bij de verse toepassing van maaisel.