Begin februari 2019 stemde de Ministerraad in met het Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023. In dit programma wordt Circulair Terreinbeheer genoemd als één van de projecten die bijdragen aan de ‘optimale verwaarding van biomassa’.

Met het uitvoeringsprogramma geven het kabinet en de deelnemende partijen aan het grondstoffenakkoord vorm aan de transitie naar een circulaire economie. De concrete acties en projecten maken tastbaar op welke manier dit gebeurt. Eén van de prioritaire thema’s is ‘Biomassa en voedsel’. Bij de beschrijving van de actielijnen die hieraan invulling geven, worden ruim 15 projecten genoemd, om een indruk te geven van wat er in de sector gebeurt. Hierbij is ook Circulair terreinbeheer opgenomen!

Letterlijke tekst

”Bij circulair terreinbeheer wordt de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, behandeld als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld bodemverbetering en de productie van papier en karton. Denk aan maaisel uit bermen en sloten. Circulair terreinbeheer draagt bij aan het sluiten van kringlopen op een klein schaalniveau. In 2013 is de Biomassa Alliantie opgericht om kennis en ervaring te delen en samenwerking te stimuleren op dit vlak. Achttien partijen, bestaande uit decentrale overheden, kennisinstituten en terrein beherende organisaties zijn lid van deze Biomassa Alliantie. In 2019 wordt er
opgeschaald aan de hand van diverse initiatieven en pilotprojecten.”

  • Trekker: Biomassa Alliantie
  • Actoren: Diverse gemeenten en provincies, RWS, diverse terreinbeheerders (waterschappen, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap), kennis-en onderwijsinstellingen (WUR, Van Hal Larenstein en Radbouduniversiteit)
  • Product: Tot waarde brengen maaisel uit bermen en sloten. Pilots waarna opschaling
  • Effecten: Hoogwaardige toepassing maaisel als bodemverbeteraar en grondstof voor biobased producten
  • Actielijn: Optimale verwaarding biomassa
  • Termijn: 2019