Juli 2018 – Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie.

Om de kansen van deze waardevolle grondstoffen te illustreren, stuurde het programma CT een brief naar de ‘Klimaattafels’, die werken aan het Klimaatakkoord. Volgens CT schatten wetenschappers dat in de landbouwbodems van Nederland ongeveer 2,2 Mton CO2 equivalent per jaar kan worden vastgelegd door het ophogen van stabiel organische stof tot een nieuw evenwicht en door het tegengaan van veenoxidatie. Daarmee draagt de bodem systematisch bij aan klimaatmitigatie.

Verder verhoogt een vitale bodem het waterbergend vermogen, waardoor landbouw en natuur minder kwetsbaar zijn voor droogte. Over het belang hiervan is al veel kennis beschikbaar, maar toch werkt dit nog onvoldoende door in beleid, praktijk en vooral: de wet- en regelgeving.

CT vraagt om support en om ruimte in het beleid, zodat koplopers de kans krijgen te demonstreren wat er mogelijk is en wetenschappers de effecten ervan kunnen evalueren. Een vitale bodem kan een concrete bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en aan een toekomstbestendig en integraal bodem- en waterbeheer! Met als motto: Van restrictie naar procesbegeleiding en het realiseren van kansen!

Download de brief van CT