16-04-2018 – Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer ging dagvoorzitter Frans Scheepens in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio. Dit om een link te kunnen leggen tussen het programma Circulair Terreinbeheer en de landelijke transitieagenda Biomassa en Voedsel.

Provincie

Aan Hester Maij: Waar zou Overijssel over 10 jaar willen staan als het gaat om circulair terreinbeheer? Wat is daarvoor nodig?

Maij: “Ik ben zelf voorstander van ‘circulair’. Overijssel is net als Gelderland een hele groene provincie met veel biomassa. Dat willen we graag circulair inzetten, het liefst in de directe omgeving. Er spelen nog wel dilemma’s, zoals de afstand waarbinnen maaisel als grondstof toegepast mag worden. Wettelijk wordt maaisel dat niet binnen één kilometer wordt toegepast gezien als afval. Maar bereik je daarmee wel je doel? Ik vind dat we kritisch moeten kijken naar de obstakels die circulariteit in de weg staan. Voor een deel gaat het om rijksbeleid, maar als provincies hebben we ook mogelijkheden. Wij hebben zelf ook beleidsruimte. Ik zou graag met Gelderland die handschoen willen oppakken om te kijken hoe we kunnen helpen om bermmaaisel circulair toe te passen. Liefst dit oogstjaar al. Daarvoor moeten we snel met elkaar rond de tafel gaan zitten.”

Hoe geeft de provincie invulling aan de transitieagenda?

“Op heel veel manieren. We hebben veel natuur maar ook veel landbouw. 70 procent van de oppervlakte van Overijssel bestaat uit landbouwgrond. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het programma Agro en Food. Dit programma kent zes innovatielabs op basis van zes thema’s.  Een voorbeeld is de eiwittransitie: hoe kun je die transitie vormgeven? Een ander thema is hoe we voor een vruchtbare voedselbodem kunnen zorgen.  Ondernemers hebben het voortouw in een innovatie lab. De provincie ondersteunt de innovatielabs met kennis, netwerk, onderzoek en financiering. De provincie werkt samen met veel pilots en projecten, waaronder Mineral Valley Twente. Wat mij betreft kan het niet innovatief genoeg. Mijn motto: afval bestaat niet, het uitgangspunt is dat het een grondstof is.”

Ministerie

Aan Jan van Bergen, seniorbeleidsmedewerker ministerie Infrastructuur en Waterstaat de vraag: Wat betekent de transitieagenda Biomassa en Voedsel voor circulair terreinbeheer?

Van Bergen: “Eerst het grotere kader van waaruit we de circulaire economie bevorderen: het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 met als doelstellingen 100% circulair in 2050 en 50% minder grondstoffengebruik in 2030. Dit programma is ook de aanleiding om het Grondstoffenakkoord te sluiten en met transitieagenda’s aan de gang te gaan. Er zijn vijf transitieagenda’s opgesteld waarvan er één over biomassa en voedsel gaat. De transitieagenda’s zijn het resultaat van wat onze maatschappelijk partners denken dat nodig is voor versnelling van de circulaire economie. De transitieagenda Biomassa en Voedsel heeft vier strategische hoofdlijnen. Twee zijn er heel belangrijk voor circulair terreinbeheer. Ten eerste: het principe kringloop sluiten ‘zo klein als mogelijk en zo groot als nodig’. Het tweede principe gaat over het benutten op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Kortom: genoeg aanknopingspunten voor de uitvoering van circulair terreinbeheer.”

Wat is er vanuit het programma Circulair Terreinbeheer nodig voor de invulling van de transitieagenda?

“Vanuit het ministerie zijn we al betrokken bij het programma Circulair Terreinbeheer. Er is regulier overleg. We zijn betrokken bij de pilots die een aanvraag hebben gedaan om een ‘einde afvalstatus’ te krijgen. Die beoordeling doet Rijkswaterstaat. Verder zijn we bezig met een leidraad ‘Afval of Grondstof’ die primair bedoeld is voor vergunningverleners maar ook voor het bedrijfsleven interessant is. De pilots van het programma Circulair Terreinbeheer kunnen n ook een belangrijke rol spelen voor de transitieagenda bij het vormgeven van de producentverantwoordelijkheid. Verder helpt het programma Circulair Terreinbeheer bij het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving. De reacties op de Vrijstellingsregeling zijn daar een voorbeeld van.”

Pilot

Aan Erik Back, kwartiermaker Mineral Valley Twente de vraag: Wat heeft Mineral Valley Twente in de praktijk aan de transitieagenda?

Back: “Mineral Valley Twente is een innovatie en samenwerkingscluster in wording. Het is geïnitieerd door 14 gemeente in Twente, de provincie, het waterschap en het bedrijfsleven. We sluiten aan bij de richting die de transitieagenda geeft. Het gaat erom om de kringloop zo klein mogelijk te maken en zo groot als nodig. En om ontwikkeling van een zo hoogwaardig mogelijk product. Dat doen we voor bermgras maar ook voor mest. Voorbeeld van een innovatie: kleding uit mest. Geweldig toch? Textiel in Twente uit mest, met een lagere kostprijs. En circulair: de reststroom gaat terug naar de landbouw.”

“De vraag is: hoe ga je nu verder? Hoe bouw je een organisatie en hoe haken partners aan? Wij denken dat het daarvoor belangrijk is om de principes in de praktijk te laten zien. Daarom zijn we in Twente gestart met een 17-tal proeftuinen. Er gaat echt wat gebeuren. We gaan daar veel dingen laten zien. We gaan vanuit de praktijk een slag maken naar het beleid.”