22-07-2020 – Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, heeft het programma Circulair Terreinbeheer in coronatijd flinke stappen gezet. Zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak is er veel werk verzet.

Sinds dit voorjaar is de structuur van het programma CT verder ingevuld en versterkt. Naast het kernteam Maaisel ­– dat al langer actief is – zijn ook de kernteams Stadsstromen en Grond en slib van start gegaan. Verder is het procescomité uitgebreid met het ministerie van LNV. Nu zowel het ministerie van IenW als LNV betrokken zijn, is het overleg met het programma CT geïntensiveerd.

Checklist en kennisprogramma
Op inhoudelijk vlak is er een flinke slag gemaakt met de Checklist Kwaliteitsborging Maaisel. Inmiddels is er een eerste concept beschikbaar, dat nu de validatiefase ingaat. Het uiteindelijk doel is om tot een breed gedragen checklist te komen, op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen. Het concept is op te vragen via info@circulairterreinbeheer.nl.
Verder is er voortgang geboekt met de opzet van een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Over de checklist en het kennisprogramma leest u meer in het artikel ‘Bouwen aan Vertrouwen’.