16-04-2018 – Ruim 70 circulair denkende professionals troffen elkaar in het provinciehuis in Zwolle om daar vakkennis en ervaring uit te wisselen. Centraal thema: de waarde van maaisel, van praktijk tot beleid. Het was de derde bijeenkomst die georganiseerd werd door het kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer.

Terug op de werkvloer kregen veel deelnemers de vraag: “En, hoe was het?” Sommigen herinnerden zich vooral de opluchting van de wormenpionier uit Winterswijk toen hij hoorde van een recente uitspraak van de Raad van State. “Even leek het erop dat we pieren voortaan als landbouwhuisdieren moesten gaan zien. Dat zou betekenen dat we met emissiegetallen te maken zouden krijgen. Gelukkig blijkt dit nu van de baan. Wormen vallen niet onder de categorie vee.” Maar er gebeurde die dag nog veel meer in Zwolle. Een impressie van de bijeenkomst.

Het programma

Dagvoorzitter Frans Scheepens van Green Change loodste iedereen vlotjes door het dagprogramma heen. Dat programma bestond uit verschillende delen. Voor de lunch was er een plenair deel waarin het kernteam Circulair Terreinbeheer het laatste nieuws presenteerde. Daarna was er ruimte voor ‘Open Space’ waarbij er een podium werd gecreëerd voor onderwerpen uit de praktijk. Na de lunch waren er verdiepende workshops en ging de dagvoorzitter in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de Provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio. De bijeenkomst werd afgesloten met een werkbezoek aan het bedrijf Bij De Oorsprong, dat bokashi produceert op het terrein van Jansen Wijhe.

Open Space

Beleidsmakers en trekkers van de pilots hadden elkaar veel te vertellen. Daarom was er tijdens de bijeenkomst ruimte voor een Open Space-sessie, een ander woord voor ‘podium voor de praktijk’. Iedereen kon een gespreksthema naar voren brengen. Andere deelnemers die het daar ook over wilden hebben, sloten zich aan bij dat thema. Er bleken negen gespreksonderwerpen te zijn.

  1. Van Berm tot bladzijde

Hierbij speelt een logistieke uitdaging: hoe regel je efficiënt transport? Er kwamen drie aandachtspunten naar voren. 1) Kijk en leer van vergelijkbare voorbeelden. Denk aan de logistiek in de bietencampagne, of denk aan de organisatie van gladheidsbestrijding. Deze voorbeelden werden genoemd om het logistieke apparaat op orde te krijgen. 2) Voorstel: pak de logistiek gecoördineerd aan, zoals in een soort groothandel. Daarin kunnen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. 3) Definieer eerst een economische waarde voor gras. Dat is nodig voor de ontwikkeling van de markt. Dat punt wordt onderzocht in een businesscase, samen met Parenco.

  1. OMAB

Hoe kun je biomassa c.q. maaisel gebruiken als bodemverbeteraar? Daarbij kwamen twee aandachtspunten naar voren. 1) Hoe krijg je de landbouw als afnemer goed in het proces, zodat die het maaisel graag wil gebruiken? Er zijn allerlei mogelijkheden, maar het principe van kleinschaligheid is een belangrijke voorwaarde voor succes. Mensen moeten elkaar kennen.2) Het logistieke probleem om het bermmaaisel op de goede plek te krijgen binnen een straal van vijf kilometer. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor. Motto: als het dicht bij huis gebeurt is bijna alles te regelen.

  1. Productverantwoordelijkheid

Thema 3 ging over kwaliteitsgaranties voor maaisel. De wettelijke formulering ‘schoon en onverdacht’ kwam aan de orde. Overigens werd die term ‘schoon en onverdacht’ later in een andere groep verbeterd tot ’schoon en bruikbaar’. De groep van thema 3 pleitte verder voor kleinschaligheid om zo de kwaliteit per definitie goed te kunnen houden. “De boer weet zelf echt wel wat er in de berm van de sloot staat.” In het gesprek kwam ook de kwestie voedselveiligheid steeds naar voren. Sommigen adviseerden om aansluiting te zoeken bij bestaande regelgeving en bij de bodemkwaliteitskaart.

  1. Bokashi en Vermicompost

Gesteld werd dat toepassing van beide technieken veel mogelijkheden biedt om de bodem weer vruchtbaar te maken. De vragen waren vooral praktisch van aard: hoe zit het met de logistiek, hoe gaan we het organiseren. En er waren vragen over wetgeving. Er werd een pleidooi gehouden om praktijkkennis beter te coördineren, bijvoorbeeld in werkgroepen.

  1. Spoedcursus circulair terreinbeheer voor nieuwkomers

De deelnemers werden bijgepraat over de ontstaansgeschiedenis en de manier van werken van de kerngroep Circulaire Terreinbeheer.

  1. Tips voor starten met circulair terreinbeheer

Hoe pak je het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar aan als het thema in de organisatie nog compleet nieuw is? Er volgden een paar handige tips voor starters. 1: reserveer geld; 2: probeer wetgevingskwestie te beslechten en gebruik de Ketenkaart; 3: wees creatief en hou het klein.

  1. Ketenkaart

Geconstateerd werd dat energieverbruik niet genoemd wordt op de Ketenkaart. Die kwestie blijkt echter ingebed in de slogan: zo klein als kan, en zo groot als nodig. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de footprint: ecologisch, of qua CO2, of sociaal. In de groep ging het gesprek verder over de term ‘schoon en onverdacht’. Dat werd verbeterd tot ’schoon en bruikbaar’. Tenslotte werd de teleurstelling over het feit dat de landelijke vrijstellingsregeling voor de afvalstoffenstatus was vertraagd, omgezet in concrete oplossingen. De groep riep de provincie op om de partijen die nu bezig zijn met circulair terreinbeheer, zo snel mogelijk te faciliteren met regionale beleidsruimte. Daardoor kunnen ze een transportafstand van vijf kilometer aanhouden in plaats van slechts één kilometer.

  1. Wetenschap

Last but not least: thema 9 ging over raakvlakken tussen praktijk en wetenschap. Medewerkers van de universiteit van Wageningen en van Leiden zochten in de groep naar nieuwe onderzoeksvragen als input voor wetenschappelijk onderzoek. Het viel de onderzoekers op dat wet- en regelgeving in de praktijk als belemmering werd ervaren, terwijl ze dat zelf niet zo hadden gezien. Hoe komt dat? Gesteld werd dat wetenschappers wel ontheffing krijgen voor uitvoering van testen, maar dat die proeven daarna niet worden uitgewerkt naar toepassing op een grotere schaal. “Blijkbaar communiceren we de kennis die er is, niet goed. Daardoor weten politici en boeren er niet van, en kunnen ze niet verder.”

Workshops kennisvragen en monitoring

Na de lunch waren er verdiepende workshops. Deelnemers konden kiezen uit vijf workshops, waarvan één thema wegens grote belangstelling twee keer werd georganiseerd. Dat was het thema kennisvragen over toepassen van maaisel als bodemverbeteraar. De andere workshops hadden als thema: kennisvragen over toepassen van maaisel in biobased producten; punaises c.q. juridische belemmeringen; en tenslotte een workshop met als thema: hoofdvragen over het landelijke overkoepelende programma.

Petra Bakker (programma Natuurlijk Circulair van Rijkswaterstaat) gaf na afloop een doorkijk over het vervolg. “We gaan de slag met alle verzamelde input van de bijeenkomst. Er komt een overzicht van wat de pilots precies meten, en welke vragen er met de pilots beantwoord worden. Die informatie wordt gedeeld zodat de pilots bij elkaar te rade kunnen gaan. Daarnaast worden alle pilots nog eens benaderd om een completer beeld te krijgen van de kennisvragen. Verder maken we een overzicht van bestaande kennis, denk aan onderzoeksrapporten. Daardoor wordt duidelijk wat er bekend is en wat er nog in ontwikkeling is. En als er kennisleemtes zijn volgt er actie, voor zover het in ons bereik ligt. Opvallend is dat er veel kennisvragen gaan over de kwestie: hoe borg je kwaliteit? Daarvoor zou een soort minimum kwaliteitstoets uitkomst kunnen bieden. Daar gaan we mee aan de slag.’’

Hierna ging dagvoorzitter Frans Scheepens in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio.

Werkbezoek

De dag werd afgesloten met een Werkbezoek aan bij De Oorsprong.