12-OKT-2017 – Ruim 60 personen bezochten op 12 oktober het Mini Symposium Circulair Terreinbeheer. Zij waren te gast in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein te Velp, om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar geleerde lessen en naar de toekomst te kijken. Een impressie…

Het minisymposium vond plaats in de fraaie kapel van Hogeschool van Hall Larenstein. Gastheer Arjen Heerema, adjunct directeur Animals and Business, heette de aanwezigen welkom. “We zijn er trots op dat het symposium over circulair terreinbeheer plaatsvindt op onze hogeschool. Het onderwerp, van gras tot bodemverbeteraar of papier, sluit naadloos aan bij innovatie en duurzaamheid: sleutelthema’s in ons lesprogramma. We sluiten daarbij aan op vraagstukken uit de praktijk, door de verbinding te leggen met overheden en marktpartijen; ook werken we met lectoraten. Om onze studenten nog beter op weg te helpen, zoeken we nog partners om met ons samen te werken. Mocht u hiervoor belangstelling hebben: treed vooral met ons in contact!”

Arjen Heerema van Van Hall Larenstein roept op tot samenwerking.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland is vanaf het eerste begin lid van de Biomassa Alliantie. “Daar zijn we best trots op, want al worden we meestal gezien als een organisatie die ‘iets met wegen en water doet’, we hebben ook enorm veel potentieel aan biomassa. Kijk maar eens naar alle wegbermen of kijk naar de gebieden langs de rivieren die wij in beheer hebben. We willen en moeten circulair denken, niet alleen uit economische motieven, maar vooral uit noodzaak om zorgvuldig om te gaan met onze aarde. Dat zijn we verschuldigd aan de toekomstige generaties. Het geeft veel elan aan onze organisatie om daaraan bij te dragen, al zijn er soms hobbels die genomen moeten worden.

Waarom ik de Biomassa Alliantie belangrijk vind? De alliantie verbindt de vraag naar maaisel en het aanbod ervan. Dat is essentieel om de cirkel van het terreinbeheer te sluiten. Bovendien geldt: hoe meer mensen, hoe meer denkkracht en inspiratie en hoe meer energie. Dus als je het niet alleen wil doen, sluit je dan ook aan bij de Biomassa Alliantie!’’

Chris Stoffer van Rijkswaterstaat: de Biomassa Alliantie bundelt denkkracht en geeft energie!

Vier nieuwe leden traden toe tot de Biomassa Alliantie: waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap De Dommel, waterschap Vechtstromen en gemeente Dalfsen. Symbolisch zetten zij hun handtekening op een puzzelstuk, dat diende als één van de fundamenten van het nieuwe huis dat de leden van de Biomassa Alliantie met elkaar willen bouwen om tot circulair terreinbeheer te komen. Het symposium vormde hiertoe het startsein.

De Biomassa Alliantie breidt uit

Kringlooplandbouw staat centraal op het bedrijf van Matthijs de Haan, ecoboer in de Betuwe. Waar hij vroeger kruidenhooi uit Duitsland invoerde voor zijn koeien, gebruikt hij nu het maaisel van het waterschap. Jan de Kock, inwoner van Rivierenland en al jaren betrokken bij duurzaamheid in de regio is enthousiast: ‘We hebben een hele bijzondere boer hier in het gebied, die goed voor de bodem en het leven daarin zorgt. Ik hoop van harte dat er meer boeren komen die in kringlopen denken (en doen). Bermmaaisel is één aspect hierin, maar er is meer nodig. Ik wil een circulaire terreinbeweging op gang krijgen in Rivierenland.”

Ecoboer Matthijs de Haan: voorbeeld van een bedrijf dat denkt in kringlopen

Wormen voor bodemverbetering

Speciale gast van het symposium, Michael Quintern,  vertelt over ‘zijn’ wormenboerderij in Nieuw Zeeland. Hij voorziet daar ongeveer een miljard wormen van eten, drinken en een leefplek.  ‘Eigenlijk zoals jullie dat doen met koeien en varkens’, aldus Quintern. De wormen consumeren organische stof, reduceren het volume tot maar liefst 80% en scheiden het uit in de vorm van ‘vermicompost’. Dit materiaal is goed te exporteren en is veel waardevoller dan ‘gewone’ compost.

Quintern is onder andere in Nederland om te adviseren over een pilotproject in Winterswijk, waar wormen worden ingezet om humus te produceren. Bermmaaisel vormt één van de bestanddelen van hun  voedsel.

Waterschap De Dommel treedt toe tot de Biomassa Alliantie. ‘Onze aardbol moet nog langer mee.’

Waterschap De Dommel is één van de nieuw toetredende leden van de Biomassa Alliantie. Lex Huijbers, lid van het dagelijks bestuur, licht toe dat zijn waterschap al sinds 2006 bezig is met de ‘kleine kringloop’, waarbij maaisel wordt benut voor bodemverbetering. Boeren kunnen het maaisel gebruiken om de bodemvruchtbaarheid te verhogen; voor het waterschap heeft het ‘oogsten van maaisel’ voordelen voor de waterkwaliteit en de waterberging. Huibers: ‘Het sluit aan bij onze milieudoelstellingen. Onze aardbol moet immers nog langer mee dan vandaag.’

Met ons proces winnen we met succes waardevolle  vezels uit gras

Edwin Hamoen vertelt over het raffinageproces dat zijn bedrijf NewFoss heeft ontwikkeld om gras te scheiden in 2 componenten: vezels en overige materialen (zoals vetten/zuren en eiwitten). Op kleine schaal wordt het proces al toegepast. Hamoen: ‘We ontvangen bijvoorbeeld gras uit natuurgebieden, waaruit we de vezels halen en die naar Friesland brengen om te worden verwerkt in eierdoosjes. Op grotere schaal zijn we betrokken bij Van Berm naar Bladzijde, waarvoor we maaisel omzetten in een grondstof waar Parenco papier en karton van maakt. Het gaat om enorme hoeveelheden: zo’n 7000 vrachtwagens per jaar. Samen met andere partners proberen we de keten te organiseren. Iedereen kan meeprofiteren van de waarde van maaisel. Het is niet alleen een duurzaam product, maar vormt ook de input van een duurzaam businessmodel.’

Circulair terreinbeheer past bij de provincie Gelderland

Volgens gedeputeerde Michiel Scheffer zijn er drie redenen waarom circulair terreinbeheer zo goed bij de provincie past. In de eerste plaats wil de provincie zelf een circulair voorbeeld zijn voor de omgeving en daar hoort het bermbeheer bij. Ten tweede draagt het bij aan bewustwording . Ongeveer 0,5 tot 2% van de bedrijven in Gelderland zijn circulair bezig en een project als dit stimuleert meer bedrijven om dat principe ook toe te passen. En ten derde gaan er grote volumes maaisel om. Scheffer: ‘Dat is belangrijk om van pilots tot grootschalige processen over te kunnen gaan. De komende jaren moeten we (conform de aanbevelingen van de Raad van de Leefomgeving) aansluiten bij sectoren waar kritische massa is. Door op grote schaal te innoveren, kunnen we een voorbeeld neerzetten.

Circulaire economie is belangrijk, we hebben geen keus. We zijn heel hard bezig de grondstoffen op te maken en denken de aarde in pacht te hebben. Maar de balans is zoek. We hebben een politieke rol om een omslag te maken. Ook in het regeerakkoord wordt de circulaire economie specifiek genoemd. Met als doel om daar waar wet- en regelgeving in de weg zit of juist nodig is, een stap moet worden gezet. Het is belangrijk om op bestuurlijk niveau samen belemmeringen weg te nemen!’