13-OKT-2015 – Om de verschillende schakels binnen de (rest)biomassaketen – zoals aanbieders, verwerkers en gebruikers – dichter bij elkaar te brengen, was er op 8 september 2015 een praktijkcursus in opdracht van de Biomassa Alliantie.

De deelnemers zochten in het waterschapshuis te Apeldoorn naar manieren om missende schakels in de keten voor restbiomassa te identificeren en in te vullen.

Doel van de praktijkcursus was ook om een impuls te geven aan de markt voor de biomassa die vrijkomt bij ons groenbeheer. Ondanks dat het niet eenvoudig is om met de juiste partijen – én met dezelfde mindset – aan tafel te komen, was er veel enthousiasme bij de deelnemende partners. Vooral de toepassingsrichtingen ‘biomassa als bodemstructuurverbeteraar’ en ‘rest-biomassa als bouwmateriaal’ lijken vruchtbaar.

Biomassa als bodemstructuurverbeteraar
Steeds meer agrariërs kampen met problemen van de bodemvruchtbaarheid. Doordat de afbraak/afvoer van organische stof groter is dan de aanvoer, vermindert de structuur van de bodem, het bodemleven, de beschikbaarheid van nutriënten en het vochtgehalte. Hierdoor neemt de bodemvruchtbaarheid en het voortbrengend vermogen af. Traditionele bemestingsmethodes voegen wel nutriënten toe maar dragen niet bij aan het organisch stofgehalte van de bodem.

De biomassa die vrijkomt bij het beheer en onderhoud van het landschap (zoals natuurgras) zou voor de landbouw een waardevolle grondstof kunnen zijn als het ons lukt deze in te zetten als bodemstructuurverbeteraar van de landbouwpercelen. Hierbij spelen nog vragen omtrent de regelgeving, zoals: welke biomassa mag je gebruiken op je bedrijf en welke invloed heeft dat op de mestboekhouding. Er lijkt ook een kans te zijn om deelproducten uit andere biomassaketens in te zetten voor bodemverbetering en er zijn nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

 

Biomassa als bouwmateriaal
Biomassa – met name hout – wordt uiteraard al veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal. De biomassa die vrijkomt uit het groenbeheer heeft echter ook de potentie om verwerkt te worden tot groen bouwmateriaal. Tijdens de cursus blijkt dat voor de verdere ontwikkeling van deze producten behoefte is aan regionale biomassa enerzijds en regionale afnemers anderzijds. De verdere doorontwikkeling en operationalisering van technieken kan versneld worden door het beschikbaar stellen van locaties waar een productietest kan plaatsvinden.

 

Kom ons helpen!
De conclusie was dat er nog steeds partijen ontbreken die nodig zijn om de keten te sluiten. Om hier aan te werken was er een samenzijn op 7 oktober tijdens OASE, waarbij we onder de deelnemers op zoek gingen naar ontbrekende schakels en/of kennis. Vervolgens is er eind november een laatste bijeenkomst in 2015 waarbij we opnieuw focussen op de specifieke ketens. Kun jij ons hierbij helpen?

Tekst: Astrid Bout