Project omschrijving

Topsurf Krimpenerwaard

Nieuw veen maken uit een mengsel van groene reststromen, bagger en dierlijke mest (Krimpenerwaard, Zuid-Holland)

Zijn organische reststromen die ingezameld worden bij het beheer van water en land bruikbaar om bodemdaling in het
veenweidegebied te compenseren, en kunnen deze tegelijkertijd dienen als bodemverbeteraar?