Op 13 maart 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst is bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven. In de kern draait het om het herstel van de bodemvitaliteit.

In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met de materialen grond en slib. Deze materialen blijken waardevolle grondstoffen te zijn om de bodemkwaliteit te verbeteren. Daarnaast kunnen grond en slib ook op andere, meer hoogwaardige manieren worden toegepast dan tot nu toe vaak gebruikelijk is. Voorwaarde daarbij is echter dat de vraag en het aanbod van de materialen op elkaar worden afgestemd.

Daar wil het programma Circulair Terreinbeheer een bijdrage aan leveren. Samen met een aantal koplopers in de Waarde van Water en Aarde-keten wordt er nu gewerkt aan de opbouw van een Community of Practice (CoP). Dat is een lerende gemeenschap gericht op het opbouwen van kennis en ervaring uit praktijkvoorbeelden en pilotprojecten.

Medeorganisator Amar Sjauw En Wa: “Veel Nederlandse bodems kampen met uitputting, verslemping, inklinking en erosie. Onze ambitie is het vergroten van de bewustwording over het belang van een vitale bodem. Met de CoP willen we kennis opbouwen en helpen om pilotprojecten verder op weg te helpen. En als blijkt dat een pilot succesvol is, denken we ook mee over het opschalen van de proef. Daarbij willen we invulling geven in de transitie naar een Circulaire Economie, in onder andere de Transitieagenda Biomassa en Voedsel.”

Tijdens de bijeenkomst in Wageningen op 13 maart worden daartoe een aantal werksessies georganiseerd. Deelnemers zijn de betrokken partijen in de keten van de pilotprojecten, kennisinstellingen, beleidsmakers, vergunningverleners, handhavers en bestuurders. Voor deze bijeenkomst worden deelnemers gericht uitgenodigd om vanuit hun rol en expertise hieraan deel te nemen. Voor vragen en meer informatie: info@circulairterreinbeheer.nl