30-10-2020 – Het programma CT organiseert van maandag 16 november t/m donderdag 19 november de ‘Circulair Terreinbeheer week’. Dagelijks vinden er werksessies en gesprekken plaats om kennis en ervaringen te delen en samen een stap voorwaarts te zetten. Wegens corona zullen alle activiteiten dit keer online plaatsvinden. In deze nieuwsbrief blikken we vast vooruit. Klik hier voor het programma.

Maandag 16 november: inspiratie bij de start van de CT week

Op maandagmiddag 16 november vindt er een werksessie plaats, waarvoor we iedereen die betrokken is bij Circulair Terreinbeheer van harte uitnodigen. De werksessie bestaat onder andere uit zes workshops, waaruit de deelnemers er twee kunnen kiezen. Aansluitend hierop blikken Jessica Thio van het ministerie van LNV en Herman Walthaus van IenW terug op de oogst van de vorige bijeenkomst Circulair Terreinbeheer, die eind 2019 in Kootwijk plaatsvond. Welke koers volgen zij nu om circulair terreinbeheer in te bedden in nieuw beleid? Hoe kunnen pilots hierbij helpen en wat is de ruimte op juridisch gebied?

De volgende workshops staan centraal tijdens de werksessie:

1. Van kennis over risico’s naar nieuw beleid (Joyce Zuijdam en Johan Dankert, RWS)
Er zijn veel kennisvragen over Circulair Terreinbeheer, maar welke vragen zijn urgent voor nieuw beleid? In deze workshop lichten Joyce en Johan toe hoe er voor de inrichting van het kennisprogramma gebruik is gemaakt van de RISMAN (risicomanagement) tool. Kennis over het beheersen van risico’s is immers belangrijk om tot nieuw beleid te komen. Via deze methode zijn vragen geselecteerd die zich niet alleen richten op de bescherming van milieu en bodem, maar juist ook om de verbetering ervan.

2. Beleidsmatige ruime voor Circulair Terreinbeheer (Leon Claassen, provincie Gelderland)
Eerder dit jaar stuurden ruim 60 partijen die betrokken zijn bij Circulair Terreinbeheer hun zienswijze op de wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) naar het Ministerie van IenW. Leon Claassen vertelt de stand van zaken. Ook gaat hij in op het lonkende perspectief van ‘Maaisel als voortgezet gebruik’. Wie sluit zich aan bij de ‘çommunity of practice’ om samen deze route in te slaan en bestuurlijk te bekrachtigen?

3. Houd je van kwaliteit? Borg dan mee! (Astrid Meier, programma Circulair terreinbeheer en Ineke Vlot, SMK)
Wat is de CT ‘Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad’ en hoe kan deze helpen om Circulair Terreinbeheer tot het nieuwe normaal te maken? De ‘kwaliteitscrew’ laat zien hoe de checklist werkt, wat het nut ervan is en hoe je hem kan toepassen in jouw pilot.

4. Het kennisprogramma Circulair Terreinbeheer (Joop Spijker, Gerard Korthals en Paul Römkens, Wageningen University & Research)
Eerder dit jaar verscheen het rapport ‘Aanzet kennisprogramma CT’. Joop, Gerard en Paul vatten de belangrijkste conclusies kort samen en beschrijven hoe zij verder gaan met het kennisprogramma. Uit welke hoofdcomponenten zal dit programma concreet bestaan, welke rol spelen de pilots hierbinnen en hoe kan eenieder zelf bijdragen? En wat voor resultaten zijn er aan het eind van dit project te verwachten?

5. Leer mij jullie les voor Organische Stadsstromen (Tessa de Haas, DuurzaamDoor (RVO))
Circulair Terreinbeheer start dit jaar ook met een Kernteam Organische Stadsstromen en wil het wiel vooral niet opnieuw uitvinden. Hoe organiseer je het samenspel tussen praktijk, beleid en kennis? Hoe zorg jij voor beweging en wat helpt jou daarbij?

6. Een robuuste bodem onder de Sustainable Development Goals (SGDs)(Margot de Cleen, RWS Bodem+) en Amar Sjauw En Wa, Programma Circulair Terreinbeheer)
Het verbeteren van onze bodem via de vele pilots biedt kansen en mogelijkheden om concrete invulling te geven aan de SGDs. Zijn we zelf bewust van de doelen waaraan we invulling geven met de pilots? Hoe zetten we de lokale kennis en ervaringen uit de pilots in de Europese etalage? Deze en nog veel meer vragen worden besproken in deze werksessie.

Dinsdag 17 november en woensdag 18 november: genoeg gepraat, aan het werk!

Tijdens deze dagen gaan de pilots een half uur in gesprek met de WUR en vertegenwoordigers van het transitieteam Circulair Terreinbeheer. De uitnodigingen hiervoor zijn eerder al verzonden en inmiddels hebben 25 pilots zich hiervoor aangemeld. Van tevoren krijgen zij ‘huiswerk’, waarbij hen aan de hand van een invultabel wordt gevraagd aan welke vragen van het kennisprogramma zij via hun pilot mee willen/kunnen werken. Het gesprek is een eerste kennismaking, waarna de aanpak via vervolgafspraken verder vorm krijgt.

Voor deelname aan het onderzoek voldoen de pilots aan de volgende voorwaarden van Circulair Terreinbeheer en de WUR:

  • Langjarig pilotproject op hetzelfde perceel (3 á 4 jaar);

  • Jaarlijks wordt eenzelfde deel van het perceel niet behandeld (ter vergelijking);

  • De (concept) Checklist van Circulair Terreinbeheer wordt ingevuld. Deze komt begin volgend jaar beschikbaar; het invullen kan eventueel later.

Mocht er een pilot zijn die zich nog niet heeft aangemeld, maar wel belangstelling heeft voor een gesprek: stuur een mail naar info@circulairterreinbeheer.nl. Dan kijken wij of er nog ruimte in de agenda is!

Donderdag 19 november: oogstdag

Op donderdagmiddag 19 november is de feestelijke oogsttijd aangebroken. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aan te sluiten! De middag start met de presentatie van het kernteam Stadsstromen en de pilots die daaraan deelnemen. Vervolgens presenteren de onderzoekers van de WUR wat de pilots gaan bijdragen aan het kennisprogramma en doen zij een oproep voor ‘missing pilots’. De dag wordt afgesloten door een oproep van Leon Claassen om samen met hem de koninklijke weg te bewandelen en aan te sluiten bij de Community of Practice ‘Maaisel als voortgezet gebruik’.